Սուսերամարտի ծրագիր․ 2022-23 ուս․ տարի

Երրորդ ուսումնական շրջան

Հինգերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները՝

 1. Գիտելիքներ հաղորդել սուսերամարտի պատմության ծագման և զարգացման մասին:
 2. Տեղեկացնել մարզումների ընթացքում վարքի և հիգիենայի պահանջների վերաբերյալ:
 3. Ուսուցանել սուսերամարտի կեցվածքով տեղաշարժերի և դիրքերի մասին:

Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3 ժամը 40 րոպեով, իրականացվում է
շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ։


Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի․

Գիտելիքների հիմունքներ՝ 6 ժամ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն՝ 32 ժամ, հատուկ
ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 36ժամ,խաղային
պատրաստություն՝ 16 ժամ, նորմատիվների հանձնում՝ 6 ժամ, բժշկամանկավարժական զննում՝ 2 ժամ։


Ուսումնական գործունեության տեսակները․

Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում, վարժությունների կատարում,խաղային, մրցակցային, շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում


Կապը այլ առարկաների հետ․

Կենսաբանություն, առողջագիտություն,

Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ սուսերամարտի հավաքական թիմի հետ հանդիպում, էքսկուրսիա
Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա
Ստուգման և գնահատման կարգը
1. Խոցում՝ ձեռքին և ոտքին 20-30 անգամ
2. Արտանգներ՝ 20-30 անգամ
3. Ցատկով խոցումներ/ 5 փորձ

Վեցերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները՝

 1. Ուսուցանել անհրաժեշտ տեխնիկական հնարքները
 2. Ծանոթացնել սուսերամարտ պարապելու տարիքային առանձնահատկությունների հետ:
 3. Դաստիարակել բարոյակամային ընդունակությունները:

Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3 ժամը 40 րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի․

Գիտելիքների հիմունքներ 6 ժամ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 20 ժամ, հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 10 ժամ, տեխնիկական պատրաստություն 34 ժամ, տակտիկական պատրաստություն 10 ժամ, խաղային պատրաստություն 20 ժամ, նորմերի հանձնում 6 ժամ, բժշկամանկավարժական զննում 2 ժամ


Ուսումնական գործունեության տեսակները․

Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում, վարժությունների կատարում, խաղային, մրցակցային, շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում


Կապը այլ առարկաների հետ՝ կենսաբանություն, առողջագիտություն, ՆԶՊ


Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ սուսերամարտի հավաքական թիմի հետ հանդիպում, էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա
Ստուգման և գնահատման կարգը
1. Խոցում՝ ձեռքին և ոտքին 20-30 անգամ
2. Արտանգներ՝ 20-30 անգամ
3. Ցատկով խոցումներ/ 5 փորձ

Յոթերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

 1. Տեղեկություն տալ տեխնիկական և տակտիկական գործողությունների մասին:
 2. Մշակել շարժողական ընդունակությունները / արագաշարժություն, ճկունություն,
  ճարպկություն և դիմացկանություն/:
 3. Ուսուցանել անհրաժեշտ տեխնիկական հնարքները
 4. Մշակել տակտիկական պատրաստվածություն


Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3 ժամը 40 րոպեով իրականացվում է
շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ։

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի․

Գիտելիքների հիմունքներ՝ 6 ժամ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն՝ 18 ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն՝ 18 ժամ, տեխնիկական պատրաստություն՝ 22 ժամ,
տակտիկական պատրաստություն՝ 14 ժամ, խաղային պատրաստություն՝ 22 ժամ, նորմերի
հանձնում՝ 6 ժամ, բժշկամանկավարժական զննում՝ 2 ժամ։


Ուսումնական գործունեության տեսակները․

Ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում օգտվելով համացանցից, սուսերամարտի Հայաստանի հավաքականի և արտասահմանյան թիմերի խաղերի դիտում, վարժությունների կատարում, խաղային, մրցակցային, շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում, օգտագործելով նաև համացանցից վերցրած մեթոդները, հարմարացնելով տեղի պայմաններին:

Կապը այլ առարկաների հետ՝ կենսաբանություն, առողջագիտություն, ՆԶՊ


Ստուգման և գնահատման կարգը՝
1. Խոցում՝ ձեռքին և ոտքին 20-30 անգամ
2. Արտանգներ՝ 20-30 անգամ,ցատկով խոցումներ/ 5 փորձ
3. Անհատական դասեր, մենամարտեր

Ութերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

 1. Տեղեկացնել հայ մարզիկների սպորտային հաջողությունների վերաբերյալ սուսերամարտ
  մարզաձևում
 2. Ձևավորել հարձակողական և պաշտպանողական տակտիկական առաջադրանքների
  կատարման կարողություն:
 3. Ուսուցանել և կատարելագործել անհրաժեշտ տեխնիկական տարրերը
 4. Մշակել պաշտպանություններիտեխնիկան


Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3 ժամը 40 րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ։
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի․

Գիտելիքների հիմունքներ՝ 6 ժամ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն՝ 14 ժամ, հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն՝ 18 ժամ, տեխնիկական պատրաստություն՝ 22 ժամ, տակտիկակն պատրաստություն՝
16 ժամ, խաղային պատրաստություն՝ 24 ժամ, նորմերի հանձնում՝ 6 ժամ, բժշկամանկավարժական
զննում՝ 2ժամ։


Ուսումնական գործունեության տեսակները․

Ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում օգտագործելով համացանցում տեղ գտած տեխնիկա-տակտիկական հնարքները, տարբեր տեսանյութերի դիտում Եվրոպայի և Աշխարհի սուսերամարտի մենամարտերից, վարժությունների կատարում, խաղային, մրցակցային, շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում։


Կապը այլ առարկաների հետ՝ կենսաբանություն, առողջագիտություն, ֆիզիկա,ՆԶՊ


Ստուգման և գնահատման կարգը․
1. Զենքով աշխատանք
2. Կեցվածքով աշխատանք
3. Մենամարտեր հստակ առաջադրանքով /6 փորձ/

Իններորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները՝

 1. Դաստիարակել համարձակության, նախաձեռնության դրսևորման կարողությունները թիմային գործողություններում մենամարտի ժամանակ:
 2. Ուսուցանել և կատարելագործել անհրաժեշտ տեխնիկական տարրերը
 3. Մշակել տակտիկական պատրաստվածություն

Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3 ժամը 40 րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ։


Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի․

Գիտելիքների հիմունքներ՝ 6 ժամ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն՝ 10 ժամ, հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն՝ 16 ժամ, տեխնիկական պատրաստություն՝ 18 ժամ, տակտիկական
պատրաստություն՝ 22 ժամ, խաղային պատրաստություն՝ 22 ժամ, նորմերի հանձնում՝ 6 ժամ, բժշկամանկավարժական զննում՝ 2 ժամ։


Ուսումնական գործունեության տեսակները․

Ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում, օգտվելով համացանցի նյութերից,առաջադրանք տալ ինքնուրույն գտնել սուսերամարտի աշխարհի խաղերը, հղում տալ ընկերներին, դիտում,վարժությունների կատարում, մենամարտային, մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում


Կապը այլ առարկաների հետ՝ կենսաբանություն, առողջագիտություն, ՆԶՊ

Ստուգման և գնահատման կարգը — քննական նորմատիվներ «ֆիզիկական կուլտուրա առարկայի
չափորոշիչ և ծրագիր»

Տասներորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

 1. Տեղեկություն տալ սուսերամարտի հիմնական կանոնների մասին:
 2. Մշակել շարժողական կարողությունների համադրումը տեխնիկատակտիկական
  գործողությունների հետ:
 3. Կատարելագործել ուսուցանված տեխնիկական տարրերը


Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3 ժամը 40 րոպեով իրականացվում է
շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ։


Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի․

Գիտելիքների հիմունքներ՝ 6 ժամ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն՝ 10 ժամ, հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն՝ 16 ժամ, տեխնիկական պատրաստություն՝ 18 ժամ, տակտիկական պատրաստություն՝ 22 ժամ, խաղային պատրաստություն՝ 28 ժամ, նորմերի հանձնում՝ 6 ժամ, բժշկամանկավարժական զննում՝ 2ժամ։


Ուսումնական գործունեության տեսակները․

Ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում օգտվելով համացանցը, սուսերամարտի Հայաստանի հավաքականի և արտասահմանյան թիմերի մենամարտերի դիտում, մարզման նախապատրաստական և հիմնական մասերի մասին նյութերի հավքում, վարժությունների կատարում, մենամարտային, մրցակցային, շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում


Կապը այլ առարկաների հետ՝ կենսաբանություն, առողջագիտություն

Ստուգման և գնահատման կարգը՝
1. Մենամարտ/5խոցում/
2. Մենամարտ/15փորձ/
3. Մենամարտ առաջադրանքով /5 խոցում/

Տասնմեկ, տասերկուերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

 1. Տեղեկություններ հաղորդել սուսերամարտ ստուգողական պահանջների մասին:
 2. Տեղեկություններ հաղորդել սուսերամարտի կանոնների փոփոխությունների վերաբերյալ
 3. Կատարելագործել տեխնիկա-տակտիկական կարողությունները


Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3 ժամը 40 րոպեով իրականացվում է շաբաթական
2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ։


Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի․

Գիտելիքների հիմունքներ՝ 6 ժամ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն՝ 10 ժամ, հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն՝ 16 ժամ, տեխնիկական պատրաստություն՝ 18 ժամ, տակտիկական պատրաստություն՝ 22 ժամ, խաղային պատրաստություն՝ 28 ժամ, նորմերի հանձնում՝ 6 ժամ, բժշկամանկավարժական զննում՝ 2ժամ։


Ուսումնական գործունեության տեսակները․

Ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում օգտվելով համացանցից վերցրած մեթոդական ցուցումներ, սուսերամարտի Հայաստանի հավաքականի և արտասահմանյան թիմերի մենամարտերի դիտում, վարժությունների կատարում, մրցակցային, շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում։


Կապը այլ առարկաների հետ՝ կենսաբանություն, առողջագիտություն, ՆԶՊ


Ստուգման և գնահատման կարգը — քննական նորմատիվներ «ֆիզիկական կուլտուրա առարկայի
չափորոշիչ և ծրագիր»։

Advertisement

One thought on “Սուսերամարտի ծրագիր․ 2022-23 ուս․ տարի

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s